Procedural Law

Surat Kuasa

Surat kuasa secara umum diatur dalam KUHPerdata, buku ketiga tentang perikatan, tepatnya pada bab yang ke XVI dalam pasal 1792 menyatakan, Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama … Continue reading

Gugatan dalam Hukum Acara Perdata

Gugatan adalah suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut. Ciri-ciri dari sebuah gugatan biasanya adanya sengketa diantara dua belah pihak yang bertindak sebagai penggugat dan tergugat. … Continue reading

Pilihan Penyelesaian Sengketa Perbankan Pada Umumnya

Secara umum, penyelesaian suatu sengketa perbankan dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan. ¬†Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan Awalnya setiap sengketa diselesaikan melalui pengadilan, sehingga pengadilan dijadikan the first … Continue reading

Perkara Gugatan vs Perkara Permohonan

Terdapat 2 (dua) macam kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata. Pertama, kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara perdata yang merupakan gugatan (yurisdictie contentiesa). Kedua, kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara perdata yang merupakan permohonan (yurisdictie volunteria).[1] Tugas Hakim adalah menyelesaikan … Continue reading

Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara dari Keputusan Tata Usaha Negara ( Beschikking ) yang diterbitkan oleh Badan /Pejabat TUN diatur dalam pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 tentang … Continue reading

KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA

Kompetensi berasal dari bahasa belanda competentie yang artinya kewenangan atau kekuasaan.Sedangkan kompetensi absolut (absolute competentie ) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasan pengadilan . Sebagaimana kita ketahui bersama, ada 4 (empat) lembaga peradilan yang berada di … Continue reading

Kompetensi Pengadilan

Kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu). Kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berkaitan dengan jenis dan tingkatan pengadilan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu kita … Continue reading

NPS Law Office
Office 8 Level 18-A Sudirman Central Business
District (SCBD) Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190
< !-My calendar widget - HTML code - mycalendar.org -->< !-end of code-->
< !-Local Time Clock widget - HTML code - localtimes.info -->< !-end of code-->
Flag Counter
PageRank Checker